Lưu trữ thẻ: đất trồng lúa

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa có phải đóng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa không?

Last updated: 8/11/22Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 35/2015/NĐ-CP quy định như sau: Người được nhà