Lưu trữ thẻ: diện tích quy hoạch

Nghệ An chấn chỉnh tình trạng dự án treo, chậm tiến độ

Last updated: 13/09/22UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa