Lưu trữ thẻ: diện tích tách thửa đất

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT Ở TẠI NGHỆ AN

Last updated: 19/10/221. Cơ sở pháp lý về diện tích tách thửa đất ở tại Nghệ