Lưu trữ thẻ: giảm giờ làm

Bình Dương: 240.000 lao động bị ảnh hưởng vì cắt giảm giờ làm

Last updated: 8/12/22  Nhiều công ty trước kia hoạt động tăng ca nhưng hiện phải