Lưu trữ thẻ: khối doanh nghiệp

Đảng ủy khối Doanh nghiệp bồi dưỡng kiến thức doanh nhân cho gần 500 học viên

Last updated: 30/11/22Hội nghị nhằm cập nhật, trang bị những kiến thức mới cho đội