Lưu trữ thẻ: kiểm tra một mảnh đất có thuộc quy hoạch

6 cách đơn giản để kiểm tra một mảnh đất có thuộc quy hoạch không

Last updated: 9/01/23Người dân có thể xem quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở