Lưu trữ thẻ: nới room

Nới room tín dụng sẽ mở đường cho vốn ngoại vào bất động sản?

Last updated: 19/09/22 Ngân hàng Nhà nước đã có những điều chỉnh room tín dụng