Lưu trữ thẻ: quy định sử dụng đất

Quy định về quy hoạch sử dụng đất

Last updated: 31/10/22  Quy hoạch sử dụng đất là gì? Theo khoản 2 Điều 3 Luật