Lưu trữ thẻ: quy hoạch giao thông

Quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An

Last updated: 14/11/22Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Tân Kỳ, tỉnh

Quy hoạch giao thông tỉnh Nghệ An đến năm 2030

Last updated: 19/10/22Quy hoạch giao thông tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến