Lưu trữ thẻ: quy hoạch

Quy hoạch không gian đô thị TP Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Last updated: 19/10/22 Không gian đô thị Vinh được chia thành 4 phân vùng trong

Quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030

Last updated: 19/10/22Quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm

Quy hoạch vùng liên huyện tỉnh Nghệ An đến năm 2030

Last updated: 13/10/22Quy hoạch vùng liên huyện tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An đến 2030

Last updated: 19/10/22   Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc tỉnh