Lưu trữ thẻ: thời hạn sử dụng

Quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Last updated: 7/11/22 Nhà chung cư là gì? Theo khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở