Lưu trữ thẻ: Bắc giang

Nhiều địa phương vẫn chưa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở

Last updated: 7/12/22Bắc Giang sắp có thêm khu đô thị mới 82ha tại Việt Yên;