Lưu trữ thẻ: bản đồ địa chính

Giải thích chi tiết bảng mã ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính

Last updated: 30/11/22Bản đồ địa chính được xem là vật dụng chuyên môn trong lĩnh